Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkołach

Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkołach

Szkoła to miejsce, w którym od poniedziałku do piątku przebywa bardzo duża liczba osób – zarówno uczniowie i nauczyciele, jak i pozostały personel. W placówkach tych musi więc być zapewniony odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Należy dbać o to, aby nie zostały zaniedbane obowiązku wynikające z przepisów BHP.

 

Informacje o BHP w szkołach można znaleźć przede wszystkim w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69). Dyrektor placówki powinien dopilnować, aby przepisy były przestrzegane, ale nauczyciele również powinni znać zasady BHP. Co ważne bezpieczeństwo i higiena pracy dotyczą zarówno pobytu w szkole, jak i zajęć, które są prowadzone poza budynkiem szkolnym. Systematycznie należy kontrolować warunki korzystania z obiektów należących do placówki. Muszą one przez cały czas zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny pracy.

Teren szkoły powinien być ogrodzony, a w określonych miejscach szkoły powinny znajdować się czytelne plany ewakuacji. Ważna jest również kwestia oświetlenia, wentylacji czy instalacji do odprowadzenia ścieków itp. Pomieszczenia szkolne muszą być odpowiednio przygotowane i utrzymywane w czystości.

Niezwykle ważne jest prawidłowe zadbanie o uczniów. Między innymi przygotowanie planu zajęć w taki sposób aby równomiernie rozkładał obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. Aby uniknąć przeciążenia, uczniom powinno się dać możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach placówki oświatowej.

Duży wpływ na przestrzeganie zasad BHP w placówce oświatowej, mają pracujący w niej nauczyciele. Przede wszystkim każde zajęcia powinny być prowadzone pod nadzorem upoważnionej do tego osoby. W trakcie przerw między lekcjami również nadzór nad uczniami spoczywa na nauczycielach. Dodatkowo pedagodzy powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy (przede wszystkim dotyczy to pedagogów prowadzących zajęcia w warsztatach i laboratoriach oraz prowadzących zajęcia wychowania fizycznego).

Rozporządzenie dotyczące BHP w placówkach oświaty precyzuje również zasady według, których funkcjonować mają laboratoria oraz warsztaty i pracownie, a także stanowiska praktycznej nauki zawodu. W Rozporządzeniu znajdują się także wytyczne dotyczące ćwiczeń fizycznych, wycieczek, zawodów szkolnych i zasad postępowania w przypadku wypadków.

Autor artykułu:
Artykuł został przygotowany przez firmę Progres specjalizującą się w dziedzinie BHP i PPOŻ.